Användarvillkor

§ 1 Giltighet och definition av begrepp

(1) Ophena AB, Gamla Almedalsv. 21, 412 63 Göteborg, Sverige (nedan kallat "vi" eller "Ophena") driver en webbutik för varor under webbplatsen https://ophena.com. Följande allmänna villkor (nedan kallade "villkoren") gäller för alla tjänster mellan oss och våra kunder (nedan kallade "kund" eller "du") i den version som gäller vid beställningstillfället, om inte annat uttryckligen överenskommits.

(2) "Konsument" i den mening som avses i dessa villkor är varje fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen inte kan hänföras varken till dennes kommersiella eller egen yrkesverksamhet. "företagare: en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt kompetent partnerskap som när den ingår en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin kommersiella verksamhet eller sin verksamhet som egenföretagare, varvid ett juridiskt kompetent partnerskap är ett partnerskap som har förmåga att förvärva rättigheter och åta sig skulder.

§ 2 Slutande av avtalen, lagring av avtalstexten

.

(1) Följande bestämmelser om ingående avtal gäller för beställningar som görs via vår webbshop på https://ophena.com.

.

(2) Våra produktpresentationer på internet är icke-bindande och utgör inget bindande erbjudande om att ingå ett avtal.

(3) Vid mottagandet av en beställning i vår webbshop gäller följande bestämmelser: Kunden lämnar ett bindande avtalserbjudande genom att framgångsrikt slutföra det beställningsförfarande som föreskrivs i vår webbutik. Beställningen sker i följande steg:

  1. Val av önskade varor,
  2. Lägg till produkterna genom att klicka på motsvarande knapp (t.ex. "Lägg i kundvagn", "Lägg i kundvagn" eller liknande),
  3. Kontrollera informationen i kundvagnen,
  4. Ansamla orderöversikten genom att klicka på motsvarande knapp (t.ex. "Fortsätt till kassan", "Fortsätt till betalningen", "Till orderöversikten" eller liknande),
  5. Inmatning/kontroll av adress- och kontaktuppgifter, val av betalningsmetod, bekräftelse av allmänna villkor och instruktioner för återkallelse,
  6. Fullborda beställningen genom att trycka på knappen "Beställning". Detta utgör din bindande beställning.
  7. Avtalet är ingått när du inom tre arbetsdagar får en orderbekräftelse från oss till den angivna e-postadressen.

(4) I händelse av att ett avtal sluts ska avtalet ingås med Ophena AB, Gamla Almedalsv. 21, 412 63 Göteborg, Sverige.

(5) Före beställning kan avtalsuppgifterna skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med avtalets ingående, särskilt beställningsuppgifterna, de allmänna villkoren och instruktionerna om återkallelse, sker delvis automatiskt via e-post efter att du har lagt beställningen. Vi sparar inte avtalstexten efter att avtalet har ingåtts.

(6) Inmatningsfel kan korrigeras med hjälp av vanliga tangentbords-, mus- och webbläsarfunktioner (t.ex. "Tillbaka-knappen" i webbläsaren). Du kan också korrigeras genom att avbryta beställningsprocessen i förtid, stänga webbläsarfönstret och upprepa processen.

(7) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med avtalets ingående ska delvis automatiseras via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress som du har lämnat till oss är korrekt, att mottagandet av e-post är tekniskt säkerställt och framför allt att skräppostfilter inte förhindrar det.

§ 3 Avtalets föremål och produkternas väsentliga egenskaper

(1) Vår webbutik är föremål för avtalet:

  1. Varuförsäljning av varor. Du kan ta de konkreta erbjudna varorna från våra artikelsidor.

(2) De väsentliga egenskaperna hos produkten ska finnas i beskrivningen av artikeln.

§ 3.1 Färger och mått

På grund av tillverkningsprocessen kan avvikelser och variationer i färg och yta inte uteslutas. Färgerna kan också förändras under produktens livslängd. Vi kan inte ta något ansvar för detta.

Vissa produkter erbjuds som "förbeställning". Dessa produkter kan genomgå förändringar i färg och yta fram till leveransdagen. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar före leverans och kommer att presentera den slutliga produkten. Beställningen kan avbrytas om du inte är nöjd.

§ 4 Priser, fraktkostnader och leverans

(1) De priser som anges i respektive erbjudande samt fraktkostnaderna är totalpriser och inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter, med undantag för eventuella tullar, förtullningar, skatter eller fraktkostnader enligt definitionen i avsnitt (4) i denna punkt.

(2) Respektive köpeskilling ska betalas före leverans av produkten (förskottsbetalning), såvida vi inte uttryckligen erbjuder köpet på förskott. De betalningsmetoder som står till din förfogande visas under en motsvarande betecknad knapp i nätbutiken eller i respektive erbjudande. Om inget annat anges för de enskilda betalningsmetoderna ska betalningsfordringarna betalas omedelbart.

(3) Utöver de angivna priserna kan fraktkostnader tillkomma för leverans av produkter, såvida inte respektive artikel är identifierad som fri från fraktkostnader. Fraktkostnaderna kommer att anges tydligt på erbjudandena, i varukorgssystemet och på orderöversikten.

(4) Tullar och andra avgifter kan tillkomma när produkten/produkterna förs in i ett annat land. Eventuella tullar, förtullningar, skatter eller fraktkostnader måste betalas av konsumenten/företagaren och Ophena tar inget ansvar för sådana kostnader. Ophena kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för tullar och avgifter som uppkommer till följd av att produkten importeras till ett annat land.

Vi kan inte ge råd om vilka tröskelvärden och skattesatser som gäller för andra länder, eftersom dessa bestäms av respektive regering och kan variera avsevärt mellan länder och till och med artiklar.

(5) Alla erbjudna produkter är omedelbart redo för leverans, om inte annat tydligt anges i produktbeskrivningen. Observera att många av våra produkter uttryckligen endast är tillgängliga för förbeställning. Leveranstiden visas på produktsidan samt i kundvagnen och vid kassan.

§ 5 Förbehållsrätt, äganderättsförbehåll

(1) Du får endast utöva en retentionsrätt i den mån den avser fordringar från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

§ 6 Anvisningar om ångerrätt

Rätt till ångerrätt

Du har rätt att frånträda avtalet inom 60 dagar utan att ange några skäl. Ångerfristen löper ut efter 60 dagar från den dag då du, eller en tredje part som inte är transportören och som du angett, får varan i fysisk besittning.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss (Ophena AB, Gamla Almedalsv. 21, 412 63 Göteborg, tel: +46732600951, e-post: team@ophena.com) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas med post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade förlagan till ångerblankett, men det är inte obligatoriskt. Du kan också ladda ner detta formulär Här.

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om att du utnyttjar din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av ångerrätten

Om du ångrar detta avtal ska vi utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att ångra avtalet återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som följer av att du valt en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder). Vi kommer att genomföra en sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; i alla händelser kommer du inte att ådra dig några avgifter till följd av en sådan återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är det tidigaste.

Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 dagar från den dag då du meddelar oss att du frånträder detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut. Du måste stå för den direkta kostnaden för att skicka tillbaka varorna. Du är endast ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

§ 7 Ansvar

(1) Med förbehåll för följande undantag ska vårt ansvar för avtalsbrott och skadeståndsskyldighet begränsas till uppsåt eller grov vårdslöshet.

(2) Vid lätt vårdslöshet har vi obegränsat ansvar vid skada på liv, lem eller hälsa eller vid brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse. Om vi är i dröjsmål med att fullgöra våra skyldigheter på grund av lätt vårdslöshet, om reparationen har blivit omöjlig eller om vi har brutit mot en väsentlig avtalsförpliktelse, ska ansvaret för materiella skador och ekonomiska förluster till följd av dessa vara begränsat till den förutsägbara skada som är typisk för avtalet. En väsentlig avtalsförpliktelse är en skyldighet vars fullgörande över huvud taget gör det möjligt att fullgöra avtalet på ett korrekt sätt, vars överträdelse äventyrar uppnåendet av avtalets syfte och på vars efterlevnad du regelbundet kan förlita dig. Detta inkluderar särskilt vår skyldighet att vidta åtgärder och utföra den avtalsenliga tjänsten som beskrivs i § 3.

§ 8 Avtalsspråk

Endast tyska och engelska är tillgängliga som avtalsspråk.

.

§ 9 Garanti

(1) Garantin regleras av de lagstadgade bestämmelserna. Tillämplig lag anges i § 11.

.

(2) Garantitiden för varor som levereras till företagare är 12 månader.

(3) Som konsument ombeds du att omedelbart efter avtalets fullgörande kontrollera att varorna/den digitala varan eller den tillhandahållna tjänsten är fullständiga, att de har uppenbara fel och transportskador och att snarast möjligt meddela oss och transportören eventuella klagomål. Om du inte följer detta har detta naturligtvis ingen effekt på dina lagstadgade garantianspråk.

§ 10 Äganderättsförbehåll

Alla immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätter på ophena.com, förblir hos Ophena AB och dess dotterbolag eller licenstagare. Du får inte använda ophena.com eller dess innehåll, inklusive kopiering och lagring av hela eller delar av innehållet, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, utan Ophenas tillstånd.

§ 11 Tillämplig lag

(1) Dessa villkor ska regleras av den materiella lagstiftningen i Sverige. Alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dessa Villkor, eller brott mot, uppsägning eller ogiltighet av dessa, ska slutligt avgöras genom skiljedom som administreras av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ("SCC"). Platsen ska vara Stockholm. Reglerna för snabba skiljeförfaranden ska tillämpas.

(2) Bestämmelserna i FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor ska uttryckligen inte tillämpas.

§ 12 Ändringar

Vi kan när som helst lägga till, ändra eller ta bort någon del av dessa villkor. Våra uppdaterade villkor kommer att visas på ophena.com och genom att fortsätta att använda och få tillgång till ophena.com efter eventuella ändringar godkänner du att vara bunden av de ändringar som gjorts av oss. Det är ditt ansvar att kontrollera dessa villkor från tid till annan för att verifiera sådana ändringar. Vi kan lägga till, ändra, avbryta, ta bort eller avbryta allt annat innehåll som visas på ophena.com, inklusive funktioner och specifikationer för produkter och tjänster som beskrivs eller avbildas på ophena.com, tillfälligt eller permanent, när som helst, utan förvarning och utan ansvar.